Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – specjalistyczna pomoc prawna

Dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego usługi opracowania analiz, ekspertyz oraz specjalistycznej prawnej asysty podczas przygotowania zapytań i prowadzenia postępowań wyłaniających wykonawców zadań objętych zakresem projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w aglomeracji Międzyrzec Podlaski”