Cennik usług Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Tabela 1.  Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od 1-12 miesięcy.
Od 01.06.2021r. do 31.05.2022r.

Taryfowa grupa odbiorców wody Wyszczególnienie Cena netto Cena z VAT Jednostka miary
Grupa 1

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

2,90 zł 3,13 zł/m3
Grupa 1 Stawka opłaty abonamentowej w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 5,85 zł 6,32 zł zł/odb/okres rozliczeniowy
Grupa 2

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

2,90 zł 3,13 zł zł/m3
Grupa 2 Stawka opłaty abonamentowej w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym 5,91 6,38 zł/odb/okres rozliczeniowy

Tabela 2. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od 13-24 miesięcy.
Od 01.06.2022r. do 31.05.2023r.

Taryfowa grupa odbiorców wody Wyszczególnienie Cena netto Cena z VAT Jednostka miary
Grupa 1

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

2,95 zł 3,19 zł/m3
Grupa 1 Stawka opłaty abonamentowej w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 5,89 zł 6,36 zł zł/odb/okres rozliczeniowy
Grupa 2

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

2,95 zł 3,19 zł zł/m3
Grupa 2 Stawka opłaty abonamentowej w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym 5,95 6,43 zł/odb/okres rozliczeniowy

Tabela 3. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od 25-36 miesięcy.
Od 01.06.2023r. do 31.05.2024r.

Taryfowa grupa odbiorców wody Wyszczególnienie Cena netto Cena z VAT Jednostka miary
Grupa 1

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

3,01 3,25 zł/m3
Grupa 1 Stawka opłaty abonamentowej w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 5,89 6,36 zł/odb/okres rozliczeniowy
Grupa 2

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

3,01 3,25 zł/m3
Grupa 2 Stawka opłaty abonamentowej w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym 5,95 6,43 zł/odb/okres rozliczeniowy

Tabela 4. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki na okres od 1-12 miesięcy.
Od 01.06.2021r. do 31.05.2022r.

Taryfowa grupa odbiorców wody Wyszczególnienie Cena netto Cena z VAT Jednostka miary
Grupa 1

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

6,02 6,50 zł/m3
Grupa 1 Stawka opłaty abonamentowej w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 6,39 6,90 zł/odb/okres rozliczeniowy
Grupa 2

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

6,02 6,50 zł/m3
Grupa 2 Stawka opłaty abonamentowej w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym 6,60 7,13 zł/odb/okres rozliczeniowy
Grupa3 Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 6,37 6,88 zł/m3
Grupa 3 Stawka opłaty abonamentowej w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 6,39 6,90 zł/odb/okres rozliczeniowy
Grupa 4 Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 6,37 6,88 zł/m3
Grupa 4 Stawka opłaty abonamentowej w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 6,60 7,13 zł/odb/okres rozliczeniowy

Tabela 5. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki na okres od 13-24 miesięcy.
Od 01.06.2022r. do 31.05.2023r.

Taryfowa grupa odbiorców wody Wyszczególnienie Cena netto Cena z VAT Jednostka miary
Grupa 1

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

6,16 6,65 zł/m3
Grupa 1 Stawka opłaty abonamentowej w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 6,42 6,93 zł/odb/okres rozliczeniowy
Grupa 2

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

6,16 6,65 zł/m3
Grupa 2 Stawka opłaty abonamentowej w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym 6,63 7,16 zł/odb/okres rozliczeniowy
Grupa3 Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 6,52 7,04 zł/m3
Grupa 3 Stawka opłaty abonamentowej w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 6,42 6,93 zł/odb/okres rozliczeniowy
Grupa 4 Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 6,52 7,04 zł/m3
Grupa 4 Stawka opłaty abonamentowej w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 6,63 7,16 zł/odb/okres rozliczeniowy

Tabela 6. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki na okres od 25-36 miesięcy.
Od 01.06.2023r. do 31.05.2024r.

Taryfowa grupa odbiorców wody Wyszczególnienie Cena netto Cena z VAT Jednostka miary
Grupa 1

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

6,32 6,83 zł/m3
Grupa 1 Stawka opłaty abonamentowej w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 6,44 6,96 zł/odb/okres rozliczeniowy
Grupa 2

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

6,32 6,83 zł/m3
Grupa 2 Stawka opłaty abonamentowej w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym 6,66 7,19 zł/odb/okres rozliczeniowy
Grupa3 Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 6,68 7,21 zł/m3
Grupa 3 Stawka opłaty abonamentowej w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 6,44 6,96 zł/odb/okres rozliczeniowy
Grupa 4 Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 6,68 7,21 zł/m3
Grupa 4 Stawka opłaty abonamentowej w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 6,66 7,19 zł/odb/okres rozliczeniowy

Stawka podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania wniosku wynosi 8 % – przy dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków oraz opłacie abonamentowej.

Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakterystyki zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz rodzaje opłat abonamentowych.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę występują dwie grupy taryfowe odbiorców, które obejmują:

Grupa 1 – gospodarstwa domowe oraz odbiorcy usług prowadzący działalność oświatowo-wychowawczą, opiekuńczą, kulturalną, sportowo-rekreacyjną
i w zakresie ochrony zdrowia, przemysłowi odbiorcy usług, odbiorcy usług prowadzący działalność gospodarczą i rolniczą oraz na cele zgodne z art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, które wybrały jednomiesięczne rozliczanie opłat za dostarczone usługi

Grupa 2 – gospodarstwa domowe oraz odbiorcy usług prowadzący działalność oświatowo-wychowawczą, opiekuńczą, kulturalną, sportowo-rekreacyjną
i w zakresie ochrony zdrowia, przemysłowi odbiorcy usług oraz odbiorcy usług prowadzący działalność gospodarczą i rolniczą, które wybrały dwumiesięczne rozliczanie opłat za dostarczone usługi

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków występują cztery grupy taryfowe odbiorców, które obejmują:

Grupa 1 – gospodarstwa domowe oraz odbiorcy usług prowadzący działalność oświatowo-wychowawczą, opiekuńczą, kulturalną, sportowo-rekreacyjną
i w zakresie ochrony zdrowia, które wybrały jednomiesięczne rozliczanie usług.

Grupa 2 – gospodarstwa domowe oraz odbiorcy usług prowadzący działalność oświatowo-wychowawczą, opiekuńczą, kulturalną, sportowo-rekreacyjną
i w zakresie ochrony zdrowia. które wybrały dwumiesięczne rozliczanie usług.

Grupa 3 – przemysłowi odbiorcy usług oraz odbiorcy usług prowadzący działalność gospodarczą i rolniczą, niewymienioną w grupie 1, które wybrały jednomiesięczne rozliczanie usług.

Grupa 4 – przemysłowi odbiorcy usług oraz odbiorcy usług prowadzący działalność gospodarczą i rolniczą, niewymienioną w grupie 1. które wybrały dwumiesięczne rozliczanie usług.

Tabela 1. Opłaty związane z przerwaniem i przywróceniem dostaw wody oraz z wymianą wodomierza.

Lp. Nazwa Cena netto
1

Zamknięcie i otwarcie zsuwy domowej na wniosek odbiorcy usług

81,30
2 Wymiana wodomierza DN 15, DN 20 uszkodzonego z winy użytkownika łącznie z plombowaniem 138,21
3

Plombowanie wodomierza głównego, podlicznika po zerwaniu plomby

40,65
4 Rejestracja i plombowanie podlicznika 48,78
Uwaga: Wodomierze główne większych średnic i wodomierze sprzężone według indywidualnej wyceny

Tabela Nr 2. Usługi serwisowe na infrastrukturze wodociągowo kanalizacyjnej niestanowiącej własności P.U.K. Sp. z o.o.

Lp. Nazwa j.m. Cena netto
1

Interwencja pogotowia wodnokanalizacyjnego z użyciem specjalistycznego samochodu ciśnieniowego do udrożniania kanalizacji WUKO

godz. 370
2 Interwencja pogotowia wodnokanalizacyjnego z użyciem specjalistycznego samochodu ciśnieniowego do udrożniania kanalizacji WUKO km. 4,50
3

Usługa koparko ładowarki JCB

godz. 170
4 sługa- praca sprzętu CLAAS godz. 150
5 Usługa – praca sprzętu J.Deere godz. 150

W cenniku podane są ceny netto.
Za usługi nieujęte w cenniku usług wysokość opłat będzie ustalana na podstawie kalkulacji indywidualnej.

BECZKI ASENIZACYJNE

Cennik obowiązuje od 01.04.2023 r.
Cennik opróżniania i transportu nieczystości ciekłych zbiorników bezodpływowych w mieście Międzyrzec Podlaski

 

m3 Netto Brutto
3 94,50 102,06
3,3 103,95 112,27
4,0 126,00 136,08
5,0 157,50 170,10
6,0 189,00 204,12
7,0 220,50 238,14
8,0 252,00 272,16
9,0 283,50 306,18
10,0 315,00 340,20
11,0 346,50 374,22

Cennik obowiązuje od 01.04.2023 r.
Cennik opróżniania i transportu nieczystości ciekłych osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków w mieście Międzyrzec Podlaski

 

m3 Netto Brutto
3 150,24 162,26
3,3 165,26 178,49
4,0 200,32 216,35
5,0 250,40 270,43
6,0 300,48 324,52
7,0 350,56 378,60
8,0 400,64 432,69
9,0 450,72 486,78
10,0 500,80 540,86
11,0 550,88 594,95

Cennik obowiązuje od 01.04.2023 r.
Cennik opróżniania i transportu nieczystości ciekłych zbiorników bezodpływowych poza miastem Międzyrzec Podlaski

 

m3 Netto Brutto
3 122,50 132,30
3,3 131,95 142,51
4,0 154,00 166,32
5,0 185,50 200,34
6,0 217,00 234,36
7,0 248,50 268,38
8,0 280,00 302,40
9,0 311,50 336,42
10,0 343,00 370,44
11,0 374,50 404,46

Dojazd do 10 km 28,00 zł netto (30,24 zł brutto)

Cennik obowiązuje od 01.04.2023 r.
Cennik opróżniania i transportu nieczystości ciekłych osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków poza miastem Międzyrzec Podlaski

 

m3 Netto Brutto
3 178,24 192,50
3,3 193,26 208,73
4,0 228,32 246,59
5,0 278,40 300,67
6,0 328,48 354,76
7,0 378,56 408,84
8,0 428,64 462,93
9,0 478,72 517,02
10,0 528,80 571,10
11,0 578,88 625,19

Dojazd do 10 km 28,00 zł netto (30,24 zł brutto)

*Ceny mogą ulec zmianie w przypadku zmiany stawki VAT.

Opłata dodatkowa za kurs pojazdu w przypadku usługi spoza terenu Miasta Międzyrzec Podlaski do 10 km:

– Ciągnik URSUS C 360 m3 – 19,91 zł + podatek VAT/kurs

– VOLVO/RENAULT/DAFF – 28,00 zł + podatek VAT/kurs

Za dojazd od 10 km do 20 km poza terenem Miasta Międzyrzec Podlaski stawkę opłaty dodatkowej zwiększa się o 100%.